سیستم رفع گیر (Air Pulse)

دستگاه رفع گیر(Air Pulse) جهت جلوگیری از چسبیدن وطاقه بستن مواد پودری در داخل سیلوها و درنتیجه، هدایت سریعتر مواد به سمت دهانه خروجی هنگام تخلیه، طراحی گردیده است.