کیسه پرکن (Packer)

طراحی و ساخت دستگاه های پاکت پرکن(Packer)، کیسه پر کن دهان باز با وزن ۲۰ الی ۵۰ کیلوگرمی