بگ فیلتر مرکزی (Central Bagfilter)

بگ فیلتر از تجهیزات صنعتی کنترل‌کننده آلودگی هوا در محیط‌های صنعتی بوده و وظیفه فیلتراسیون ذرات معلق سمی را بر عهده دارد.